סימן ה’

סימן ה’: המועצה

מועצת הארגון תשמש כוועד העמותה לכל הצרכים.

 1. המועצה היא המוסד האקזקוטיבי של העמותה, ועליה לנהל את ענייני העמותה ובעיקר בכל הקשור להגשמת מטרות העמותה, כאמור בסעיפים 3 ו-4 לתקנון זה.
 2. המועצה תהיה מוסמכת לבצע בשם העמותה כל פעולה שהסמכות לביצועה לא הותרה בתקנון זה למוסד אחר של העמותה.
  (א) מספר חברי המועצה יהיה 15.
  (ב) המועצה תיבחר בבחירות חשאיות.
  (ג) במועצה ישוריין מקום אחד לנציג הממסד הרוקחי האקדמי שהינו חבר העמותה. נציג זה יבחר על ידי 14 חברי המועצה, שנבחרו כאמור בתקנון זה.
  (ד) על מנת להבטיח המשכיות במועצה, יושב הראש היוצא ימונה כחבר מועצה לתקופת כהונת המועצה שלאחר סיום תפקידו.
 3. המועצה תהיה מוסמכת למנות מתוכה, בין באופן קבוע ובין לצורך אד-הוק, ועדות משנה שתעסוקנה בנושאים שיקבעו בכתב מינוין. לשם כך תהיה המועצה רשאית לצרף לאותן ועדות אנשים מחוץ למועצה, ובכלל זה מי שאינם חברי העמותה. משמינתה המועצה ועדה, יקבעו לאותה ועדה נוהלי עבודה כלליים והוראות לדווח למועצה.
 4. המועצה תבחר:
  (א) הנהלה לארגון הכוללת לפחות: יושב ראש, סגן יושב ראש, מזכיר וגזבר. בהנהלה ישוריין מקום אחד לראש המערך הקליני. נציג זה יבחר בבחירות נפרדות, כמפורט בסעיף ו’ 25. לא יכהן יושב ראש המועצה בתפקידו יותר משתי תקופות כהונה רצופות, ולא יותר מ-4 שנים בסך הכל.
  (ב) המועצה תהיה רשאית למנות מתוכה או לשכור את שירותיו של מנהל מקצועי.
  (ג) ועדת בחירות – ועדה זו תקום כמחצית השנה לפני האסיפה הכללית, והרכבה 5 איש שימונו על ידי המועצה.
  (ד) ועדה מדעית – בהרכב של לפחות 5 חברים.
  (ה) ועדה מקצועית – בהרכב של 5 חברים.
 5. (א) חברי המועצה ייבחרו לתפקידם לתקופת כהונה של שנתיים מיום מינויים.
  (ב) הבחירות למועצה תתקיימנה אחת לשנתיים, תהיינה חשאיות ותתקיימנה בכל אמצעי שיקבע על ידי ועדת הבחירות.
  (ג) בתום תקופת הכהונה יפקע מינויו של חבר המועצה, אולם הוא יוכל להיבחר שוב לתפקידו לתקופת כהונה נוספת.
  (ד) חבר המועצה רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב למועצה. חבר המועצה יחדל לכהן בתפקידו אם חדל מלהיות חבר העמותה או אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.
 6. (א) נתפנה מקומו של חבר המועצה, רשאים הנותרים למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר המועצה עד לאסיפה הכללית הקרובה. עד למינוי כזה רשאים הנותרים להמשיך ולפעול כמועצה.
  (ב) חבר המועצה שנבצר ממנו למלא את תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.
 7. המועצה רשאית לקבוע את מועד ישיבותיה, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.
 8. החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות המצביעים. היו הקולות שקולים, לא תתקבל הצעה. החלטת כל חברי המועצה פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת המועצה.
 9. המועצה וההנהלה ינהלו פרוטוקולים מישיבותיהם והחלטותיהם.
 10. המועצה רשאית להסמיך שניים או יותר מבין חבריה, או חבר מועצה ואת הגזבר, לחתום בשם העמותה על מסמכים, לרבות מסמכים כספיים שיחייבו אותה ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותה.
 11. כספי העמותה, לרבות כספים המיועדים להוצאות שוטפות וגם/או “קופה קטנה”, כפי שיקבעו מעת לעת על ידי המועצה – יופקדו בבנק שתבחר המועצה בחשבון על שם העמותה.