סימן ו'

סימן ו': המערך הקליני

  1. המערך הקליני
  2. הנהלת המערך הקליני תורכב מ- 5 רוקחים קליניים חברי הארגון (במידה ולא יהיו 5 מועמדים, הנהלת המערך תורכב לפחות מ-3 רוקחים קליניים חברי הארגון), אשר יבחרו בבחירות נפרדות, במסגרת המערך הקליני, בעת הבחירות למועצת הארגון.
  3. ראש המערך הקליני ימונה מבין ועל ידי חברי הנהלת המערך הקליני.
  4. המערך הקליני יהיה אחראי על תכנון והוצאה לפועל של כל פעילות הנוגעת לקידום הרוקחות הקלינית בישראל ומשכך יפעל בשיתוף פעולה עם ועדות הארגון השונות לקידום הרוקחות הקלינית בהתאם למטרות העמותה.
  5. המערך הקליני יורשה לנהל באופן עצמאי תקציב שנתי מתוך תקציב הארגון בכפוף לאישור  הועד המנהל.
    (א.) יו"ר המערך הקליני יהיה רשאי למנות מנהל למערך הקליני

    (ב.)  לא יכהן יושב ראש המערך הקליני בתפקידו יותר משתי תקופות כהונה רצופות, ולא יותר מ-4 שנים רצופות