סימן ח’

סימן ח’: ועדת אתיקה

 1. האסיפה הכללית תבחר בין חבריה מספר בלתי זוגי של חברים שלא יפחת מ-3 ולא יעלה על 5, לועדת אתיקה.
 2. תפקידי ועדת האתיקה וסמכויותיה יהיו:
  (א) להתוות כללים אתיים נאותים הקשורים לטוהר המידות המקצועי של חברי העמותה, להתנהגות חברי העמותה ומוסדותיה.
  (ב) המלצה לבית הדין על הוצאת חבר מן העמותה.
 3. כחבר ועדת האתיקה, יוכל להתמנות כל חבר העמותה שנתמלאו בו כל אלה:
  (1) בעל רישיון לעסוק ברוקחות מעל 10 שנים
  (2) ללא עבר פלילי, עבירות אתיות או פושט רגל.