סימן ח'

סימן ח': ועדת אתיקה

  1. מספר חברי ועדת אתיקה יהיה בלתי זוגי של חברים שלא יפחת מ-3 חברי ועדת אתיקה, יבחרו ע"י יו"ר ועדת אתיקה ויוצגו לאישור המועצה, בכפוף לאמור בסימן ח' .

  יו"ר ועדת אתיקה יבחר בכפוף לסימן ה

  1. תפקידי ועדת האתיקה וסמכויותיה יהיו:
   (א) להתוות כללים אתיים נאותים הקשורים לטוהר המידות המקצועי של חברי העמותה, להתנהגות חברי העמותה ומוסדותיה.
   (ב)המלצה לבית הדין על הוצאת חבר מן העמותה.
  2. כחבר ועדת האתיקה, יוכל להתמנות כל חבר העמותה שנתמלאו בו כל אלה:
   (1) בעל רישיון לעסוק ברוקחות מעל 5 שנים
   (2) ללא עבר פלילי, עבירות אתיות או פושט רגל.