סימן ט’

סימן ט’: ועדת הבחירות

  1. ועדת הביקורת תרכז ותפיץ שמות המועמדים על טופסי הבחירות, תרכז את הטפסים ותספור את הקולות בנוכחות כל חבריה.
  2. (א) ועדת הבחירות תתכנן ותפרט אופן ביצוע הבחירות בנוהל כתוב שיעודכן מעת לעת. הועדה תפקח על כל שלב בעת ביצוען
    (ב) בהצבעה לבחירת חברי המועצה, יבחר כל חבר העמותה עד 14 מועמדים, בכפוף להחלטת ועדת הבחירות.
  3. הבחירות יערכו כמפורט בסעיף (23) (ב).