סימן י”ב

סימן י”ב: נכסים לאחר פירוק

  1. נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה. חלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה.
  2. במקרה של פירוק יועבר רכוש העמותה לידי מוסד ציבורי אחר, כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה.