סימן י’

סימן י’: בית הדין המשמעתי

 1. בית הדין של העמותה נבחר באסיפה כללית.
  (א) הרכב בית הדין המשמעתי – 4 חברי העמותה ובהתאם למפורט בסעיף 37 (1) ו- (2)
  (ב) בנוסף, בהרכב ייכלל עו”ד או שופט בדימוס שיבחר על ידי המועצה.
  (ג) חברי בית הדין יבחרו את נשיא בית הדין
  (ד) בית הדין ידון בכל עבירת משמעת שעבר חבר ו/או ממלא תפקיד אחר בעמותה, והוא רשאי להטיל, בין השאר, את העונשים האלה:

  • התראה.
  • נזיפה.
  • השעיה.
  • קנס כספי שלא יעלה על דמי חברות שנתיים כפול 5.
  • הוצאה מן העמותה (לצמיתות או לתקופה מסוימת).
  • כל עונש אחר העולה בקנה אחד עם אופי העמותה ומהותה.
 2. עבירת משמעת הנה כל עבירה שבית הדין יראה בה עבירת משמעת.
 3. בית הדין ידון בערעורים על החלטות מוסדות העמותה.
 4. בית הדין מוסמך לדון ולפסוק בכל שאלה שתובא להכרעתו על ידי מוסדות העמותה.
 5. דיוני בית הדין ינוהלו בהרכב לא זוגי של דיינים.
 6. הרכב בית הדין לכל דיון ייקבע על ידי נשיא בית הדין.
 7. החלטות בית הדין יינתנו בכתב ויחתמו על ידי הדיינים היושבים בדין.
 8. בית הדין אינו כפוף לסדרי ראיות או לסדר דין, ורשאי לקיים את דיוניו באופן הנראה לו בהתאם לנסיבות.
 9. בית הדין רשאי לקבוע אגרת ערעור שתחול על ערעור המוגש בפניו, ובלבד ששעורה לא יעלה על סך דמי חבר שנתיים. אגרת הערעור תיועד לפעולות חינוך ותרבות לחברי העמותה.
 10. החלטת בית הדין תתקבל רק לאחר שניתנה לצדדים הזדמנות להציג עמדתם.