הקוד האתי

 • מקצוע הרוקחות מוסדר ומעוגן בפקודת הרוקחים, בתקנותיה ובנוהלי משרד הבריאות. העוסקים במקצוע מחויבים ברישיון המוענק להם על ידי משרד הבריאות לאחר שסיימו לימודים אקדמיים ייעודים שבמסגרתו הם רוכשים ידע רב בנושאים הקשורים בטיפול התרופתי ובייצור תרופות ובין היתר פרמקולוגיה, משגוח רוקחי, ייעוץ ותשאול מטופלים ופרמצבטיקה.
 • הרוקחים בישראל, מועסקים ופועלים במגזרים ובתחומים שונים: בבתי המרקחת בקהילה ובמוסדות האשפוז השונים, בקופות החולים, בתעשייה, באקדמיה, בצבא ובגופי הביטחון, בהסדרה במשרד הבריאות ועוד. עשייה מגוונת זאת מעמידה מעת לעת את העוסקים במקצוע הרוקחות בדילמות אתיות מקצועיות ואחרות, אשר אינן מופיעות ומפורטות במסגרת החקיקה הענפה. לשם כך גובש הקוד האתי שלפניכם, אשר יהווה מגדלור ומצפן לעוסקים במקצוע הרוקחות באשר הם, יסייע להם לפעול באופן מקצועי, מיטבי וערכי, ולבחור את דרך הפעולה הטובה ביותר במסגרת העיסוק במקצוע ומחוצה לו.
 • “אתיקה מקצועית” משמעותה: התנהגות מוסרית ובחירה בדרך הטובה ביותר במסגרת העיסוק במקצוע. עם זאת, אתיקה מקצועית משליכה על התנהגותו של העוסק במקצוע, גם מחוץ לעיסוקו, כאשר להתנהגותו השלכה על עיסוקו במקצוע.
 • 10 כללי האתיקה שלפניכם, גובשו על ידי המועצה הלאומית לרוקחות והם מהווים אבני בוחן, אשר על הרוקחים להתנהל על-פיהן בעת עיסוקם המקצועי ומחוצה לו. כללים אלו מהווים את “ארגז הכלים” עבור הרוקחים ויסייעו לרוקחים לשמור על עצמאותם בעת מילוי תפקידם.
 • הקוד מנוסח בלשון זכר לצורך נוחות הקריאה אולם ההתייחסות הינה שווה כמובן לרוקחים ורוקחות, וכן למטופלים ומטופלות כאחד.

הנושאים בהם דן הקוד האתי

 • מהות מקצוע הרוקחות
 • יסודות הטיפול הרוקחי
 • זכות המטופל לבחירת הטיפול
 • פרטיות המטופל וסודיות המידע
 • שיקול דעת מקצועי
 • שיתופי פעולה מקצועיים
 • כשירות מקצועית
 • מחויבות מקצועית
 • כבוד המקצוע
 • קידום והעצמת מקצוע הרוקחות

עקרון מס’ – 1 מהות מקצוע הרוקחות

מהות מקצוע הרוקחות הינה בהענקת טיפול רוקחי, לשם קידום טיפול תרופתי, איכותי, בטוח ויעיל.
הרוקחות היא חלק בלתי נפרד ממערכת הבריאות והרוקחים מוגדרים כמטפלים וחלק מהצוות הרפואי על פי חוק זכויות החולה. תשנ”ו, 1996

הפעילות הרוקחית המקצועית הינה מגוונת ומשתרעת על תחומים רבים הנוגעים לבריאות המטופל והציבור, ובין היתר, אך לא רק, יעוץ ומתן מידע תרופתי, ניפוק תרופות והדרכה רוקחית, אספקת תרופות, אסדרה, רקיחה, ייצור תרופות, מחקר, פיתוח, הוראה רוקחית ואקדמיה.

עיקרון מס’ – 2 יסודות הטיפול הרוקחי

הרוקחים יעניקו מענה מקצועי לצרכי המטופל, הקהילה והחברה בישראל, ויפעלו בהתאם לאופי אחריותם במקום עיסוקם. אחריותם הראשונית היא לוודא כי הם פועלים לטובת המטופל, תוך שמירה על זכות המטופל לקבל את הטיפול והמידע המתאימים לו ביותר.
בהתאם לכך יפעלו הרוקחים באופן הבא:

 • יעניקו שירות וטיפול מיטבי באופן מכבד ללא הפליה לכל מטופל על פי צרכיו, ללא הבדל דת גזע, מין או רקע רפואי.
 • יעמידו את טובת המטופל מעל לאינטרסים אישיים או מסחריים.
 • יפעלו לקיום זכות המטופל לקבלת טיפול איכותי, יעיל ובטוח.

עיקרון מס’ – 3 זכות המטופל לבחירת הטיפול

הרוקחים יכבדו את חופש הבחירה של המטופל בבחירת הטיפול.
בהתאם לכך יפעלו הרוקחים באופן הבא:

 • יספקו יעוץ עדכני ומידע מבוסס ראיות לגבי הטיפול התרופתי המבוקש, בהלימה לנתוני המטופל.
 • הייעוץ הרוקחי ייעשה בהתאם לצורך ובמידת האפשר, תוך יידוע המטופל ובשיתוף פעולה עמו.

עיקרון מס’ – 4 פרטיות המטופל וסודיות המידע

הרוקחים יכבדו את פרטיותו של המטופל וישמרו על סודיות המידע המגיע אליהם במהלך עבודתם.
בהתאם לכך יפעלו הרוקחים באופן הבא:

 • ימנעו ממסירת מידע מזהה על המטופל ו/או על הטיפול לגורמים שאינם שותפים לטיפול או שאינם מורשים על פי כל דין.
 • ישמרו על צנעת הפרט של המטופל בעת תשאול רוקחי, מתן יעוץ רוקחי וניפוק הטיפול התרופתי ולאחריו.

עיקרון מס’ -5 שיקול דעת מקצועי

הרוקחים יפעלו ביושרה, בהגינות, בשיקול דעת מקצועי.
בהתאם לכך יפעלו הרוקחים באופן הבא:

 • יימנעו ככל האפשר מתנאי עבודה ומסביבת עבודה העלולים לפגוע בשיקול הדעת המקצועי שלהם או של רוקחים אחרים.
 • יהיו אובייקטיבים בשיקוליהם ובפעולותיהם.

עיקרון מס’ – 6 שיתופי פעולה מקצועיים תוך כבוד הדדי

הרוקחים ישתפו פעולה עם גורמים רלבנטיים לטיפול ויכבדו אותם.
בהתאם יפעלו הרוקחים באופן הבא:

 • ישתפו פעולה עם עמיתים למקצוע, ועם בעלי מקצועות רפואיים אחרים, הרלבנטיים לטיפול
 • הרוקחים ישאפו לשתף פעולה עם בעלי מקצועות מדעיים הרלבנטיים לפיתוח טיפול תרופתי.
 • ישתפו פעולה עם משרד הבריאות ומוסדות רפואיים במטרה לשמור על בריאות המטופל והציבור.
 • היה וקיימים חילוקי דעות או השגות מקצועיות עם עמיתים למקצוע יפתרו המחלוקות בצורה מכבדת ונאותה תוך שמירה על כבוד מקצועי והדדי.

עיקרון מס’ – 7 כשירות מקצועית

הרוקחים יפעלו לשמר ידע וכישורים ברמה מקצועית גבוהה, ולפתח אותם באמצעות התעדכנות שוטפת בכל הקשור למידע המקצועי בנושאים הרלבנטיים לתחום פעילותם.
בהתאם לזאת יפעלו הרוקחים באופן הבא:

 • יבטיחו מיומנות גבוהה בכל שירות מקצועי שניתן על ידם או באחריותם, וזאת על ידי שימוש במידע עדכני מבוסס ראיות מדעיות.
 • יפעלו להתעדכן, ולהרחיב את ידיעותיהם וכישוריהם המקצועיים בתחום עיסוקם.
 • יבקרו את עבודתם באופן שיבטיח פעילות איכותית ובטוחה

עיקרון מס’ – 8 מחויבות מקצועית

הרוקחים יכירו את החוקים והנהלים המקצועיים ויפעלו על פיהם.
בהתאם לזאת יפעלו הרוקחים באופן הבא:

 • יקפידו לשמור על החוקים והתקנות הנוגעים למקצוע הרוקחות, ויתריעו בפני הגורמים האחראים על כל חשש לחריגה.
 • יתעדכנו באופן שוטף בדבר שינויים וחידושים בהוראות החוק, נהלי והנחיות משרד הבריאות.

עיקרון מס’ -9 כבוד המקצוע

הרוקחים ישמרו על כבוד המקצוע וימנעו מעיסוק בפעילות העלולה להפר את אמון הציבור במקצוע הרוקחות ככלל וברוקחים בפרט.
בהתאם לכך יפעלו הרוקחים באופן הבא:

 • לעולם יגבר השיקול המקצועי פרמקולוגי/קליני על השיקול המסחרי.
 • ידאגו כי בכל מקום, ובהתאם למקום פעילותם ו/או עיסוקיהם יישמרו איכות, בטיחות ויעילות הטיפול התרופתי שבאחריותם.
 • ישאפו לעבוד בסטנדרט המקצועי הגבוה ביותר בהתאם לפעילותם המקצועית.

עיקרון מס’ – 10 קידום והעצמת מקצוע הרוקחות

הרוקחים יפעלו לטובת בריאות הציבור במסגרות השונות בהן הם פועלים. כן יפעלו לקדם ולהעצים את חשיבותו ותרומתו של מקצוע הרוקחות לבריאות הציבור.
בהתאם לכך יפעלו הרוקחים באופן הבא:

 • הרוקחים יפעלו להתעדכן ולהכיר חידושים וחדשנות בתחום עיסוקם
 • הרוקחים ידריכו ,ינחו וישתפו עמיתים, מתמחים ותלמידים לרוקחות כמו גם בעלי מקצועות רפואיים אחרים בידע המקצועי שלהם ובהתאם לסעיפי החוק והקוד האתי.
 • הרוקחים יחלקו ידע מקצועי ויפעלו לקדם ולשפר את בריאות הציבור והמטופלים.