סימן י"ג

סימן י"ג: שיתופי פעולה

 1. לצורך קידום מקצוע הרוקחות בישראל, ארגון הרוקחות ישאף לשתף פעולה עם ארגוני רוקחות האחרים הפעילים בישראל וביניהם: איגוד הרוקחים בהסתדרות הכללית החדשה, וענף בתי המרקחת בהסתדרות הרוקחים בישראל.

סימן י"ב

סימן י"ב: נכסים לאחר פירוק

 1. נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה. חלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה.
 2. במקרה של פירוק יועבר רכוש העמותה לידי מוסד ציבורי אחר, כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה.

סימן י'

סימן י': בית הדין המשמעתי

 1. במידת הצורך לקיום הליך באמצעות בית הדין משמעתי, ימונו חברי בית הדין ע"י המועצה  של העמותה
  (א) הרכב בית הדין המשמעתי – 4 חברי העמותה
  (ב) בנוסף, בהרכב ייכלל עו"ד או שופט בדימוס שיבחר על ידי המועצה.
  (ג) חברי בית הדין יבחרו את נשיא בית הדין

  (ד) בית הדין ידון בכל עבירת משמעת שעבר חבר ו/או ממלא תפקיד אחר בעמותה, והוא רשאי להטיל, בין השאר, את העונשים האלה:
  – התראה
  – נזיפה

 2. – השעיה
  – קנס כספי שלא יעלה על דמי חברות שנתיים כפול 5
  – הוצאה מן העמותה (לצמיתות או לתקופה מסוימת)
  – כל עונש אחר העולה בקנה אחד עם אופי העמותה ומהותה

 3. עבירת משמעת הנה כל עבירה שבית הדין יראה בה עבירת משמעת.
 4. בית הדין ידון בערעורים על החלטות מוסדות העמותה.
 5. בית הדין מוסמך לדון ולפסוק בכל שאלה שתובא להכרעתו על ידי מוסדות העמותה.
 6. דיוני בית הדין ינוהלו בהרכב לא זוגי של דיינים.
 7. הרכב בית הדין לכל דיון ייקבע על ידי נשיא בית הדין.
 8. החלטות בית הדין יינתנו בכתב ויחתמו על ידי הדיינים היושבים בדין.
 9. בית הדין אינו כפוף לסדרי ראיות או לסדר דין, ורשאי לקיים את דיוניו באופן הנראה לו בהתאם לנסיבות.
 10. בית הדין רשאי לקבוע אגרת ערעור שתחול על ערעור המוגש בפניו, ובלבד ששעורה לא יעלה על סך דמי חבר שנתיים. אגרת הערעור תיועד לפעולות חינוך ותרבות לחברי העמותה.
 11. החלטת בית הדין תתקבל רק לאחר שניתנה לצדדים הזדמנות להציג עמדתם.

סימן ט'

סימן ט': ועדת הבחירות

 1. ועדת הבחירות תרכז ותפיץ שמות המועמדים על טופסי הבחירות, תרכז את הטפסים ותספור את הקולות בנוכחות כל חבריה. ככל שיוחלט על בחירות באמצעים דיגיטליים, יבוצע ע"פ נוהל שיאושר ע"י המועצה.
 2.  (א) ועדת הבחירות תתכנן ותפרט אופן ביצוע הבחירות בנוהל כתוב שיעודכן מעת לעת. הועדה תפקח על כל שלב בעת ביצוען
  (ב) בהצבעה לבחירת חברי המועצה, יבחר כל חבר העמותה עד 13 מועמדים, בכפוף להחלטת ועדת הבחירות.
  הבחירות יערכו כמפורט בסעיפים 5-18.

סימן ח'

סימן ח': ועדת אתיקה

  1. מספר חברי ועדת אתיקה יהיה בלתי זוגי של חברים שלא יפחת מ-3 חברי ועדת אתיקה, יבחרו ע"י יו"ר ועדת אתיקה ויוצגו לאישור המועצה, בכפוף לאמור בסימן ח' .

  יו"ר ועדת אתיקה יבחר בכפוף לסימן ה

  1. תפקידי ועדת האתיקה וסמכויותיה יהיו:
   (א) להתוות כללים אתיים נאותים הקשורים לטוהר המידות המקצועי של חברי העמותה, להתנהגות חברי העמותה ומוסדותיה.
   (ב)המלצה לבית הדין על הוצאת חבר מן העמותה.
  2. כחבר ועדת האתיקה, יוכל להתמנות כל חבר העמותה שנתמלאו בו כל אלה:
   (1) בעל רישיון לעסוק ברוקחות מעל 5 שנים
   (2) ללא עבר פלילי, עבירות אתיות או פושט רגל.

סימן ז'

סימן ז': ועדת הביקורת

 1. (א) האסיפה הכללית תבחר בוועדת ביקורת או בגוף מבקר שתפקידיו יהיו כקבוע בחוק העמותות ובין היתר לבקר את הנהלת ספרי העמותה, לרבות כל המסמכים, הפרוטוקולים וספרי הנהלת החשבונות המנוהלים על ידי העמותה וגם/או עבורה. מטרת פעולת הועדה היא גילוי ומניעה של אי סדרים, עבירות על פי כל דין, אי מילוי החלטות של מוסדות העמותה וגם/או הוראות תקנון זה.
  (ב) מספר חברי ועדת הביקורת יהיה 3-5 חברים.
  (ג) ועדת הביקורת תיבחר בבחירות חשאיות.
 2.  (א) חברי ועדת הביקורת ימונו לתקופת כהונה של שנתיים בלבד, ולא יוכלו לכהן כהונה רצופה מעבר לתקופות כהונה של שנתיים .
  (ב) מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יוכל חבר ועדת הביקורת להיבחר לכהונה נוספת אחת, ובלבד שחלפה שנה אחת לפחות מאז כיהן לאחרונה כחבר ועדת הביקורת.

(ג) רו"ח יוכל לשמש כגוף מבקר של העמותה.

מגבלת הכהונה האמורה לעיל בס"ק (א) ו- (ב) לא תחול על רו"ח שיבחר כגוף מבקר

 1. חברי ועדת הביקורת או הגוף המבקר מוסמכים:
  (א) לעיין בכל עת בכל ספרי העמותה, לרבות כל המסמכים, הפרוטוקולים וספרי הנהלת החשבונות המנוהלים על ידי העמותה וגם/או עבורה.
  (ב) לדרוש ולקבל הסברים מכל חבר וגם/או בעל תפקיד בעמותה או במוסד ממוסדותיה.
  (ג) לשכור שירותיהם של מומחים לצורך מילוי תפקידה, לרבות יועצים: עו"ד, רו"ח, מנהלי חשבונות וכיו"ב.
 2. (א) ועדת הביקורת או הגוף המבקר תדווח מידית בכתב למועצת העמותה על תקלות בניהול התקין. אם טיפול המועצה נמצא לא מספק את ועדת הביקורת, תגיש הועדה לאסיפה הכללית דו"ח על ממצאיה אחת לשנה במועד שיקבע על ידי הועדה.
  (ב) מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, גילתה ועדת הביקורת דבר חריג כלשהו הנוגע להפרת הוראת כל דין וגם/או תקנון זה במסגרת העמותה וגם/או בעניין הקשור לעמותה, תדווח ועדת הביקורת מיידית ובכתב ליו"ר העמותה וגם/או לחברי העמותה.
 3. חבר ועדת הביקורת או הגוף המבקר רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב  לוועדת הביקורת וליו"ר העמותה. חבר ועדת הביקורת יחדל לכהן אם חדל להיות חבר בעמותה או אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

חבר ועדת ביקורת שהנבצר ממנו למלא את תפקידיו, רשאים החברים הנותרים למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

סימן ו'

סימן ו': המערך הקליני

 1. המערך הקליני
 2. הנהלת המערך הקליני תורכב מ- 5 רוקחים קליניים חברי הארגון (במידה ולא יהיו 5 מועמדים, הנהלת המערך תורכב לפחות מ-3 רוקחים קליניים חברי הארגון), אשר יבחרו בבחירות נפרדות, במסגרת המערך הקליני, בעת הבחירות למועצת הארגון.
 3. ראש המערך הקליני ימונה מבין ועל ידי חברי הנהלת המערך הקליני.
 4. המערך הקליני יהיה אחראי על תכנון והוצאה לפועל של כל פעילות הנוגעת לקידום הרוקחות הקלינית בישראל ומשכך יפעל בשיתוף פעולה עם ועדות הארגון השונות לקידום הרוקחות הקלינית בהתאם למטרות העמותה.
 5. המערך הקליני יורשה לנהל באופן עצמאי תקציב שנתי מתוך תקציב הארגון בכפוף לאישור  הועד המנהל.
  (א.) יו"ר המערך הקליני יהיה רשאי למנות מנהל למערך הקליני

  (ב.)  לא יכהן יושב ראש המערך הקליני בתפקידו יותר משתי תקופות כהונה רצופות, ולא יותר מ-4 שנים רצופות

סימן ה'

סימן ה': המועצה

 1. מועצת הארגון תשמש כוועד העמותה לכל דבר ועניין.
 2. המועצה היא המוסד הביצועי של העמותה, ועליה לנהל את ענייני העמותה ובעיקר בכל הקשור להגשמת מטרות העמותה, כאמור בסעיפים 3 ו-4 לתקנון זה.
 3. המועצה תהיה מוסמכת לבצע בשם העמותה כל פעולה שהסמכות לביצועה לא הותרה בתקנון זה למוסד אחר של העמותה.
  (א) מספר חברי המועצה יהיה 15.
  (ב) המועצה תיבחר בבחירות חשאיות.
  (ג) המועצה, לשיקולה, תוכל להחליט על שמירה של מקום אחד לנציג הממסד הרוקחי האקדמי שהינו חבר העמותה. נציג זה יבחר על ידי 15 חברי המועצה, שנבחרו כאמור בתקנון זה וישמש כחבר 16 במועצה.
  (ד) על מנת להבטיח המשכיות במועצה, יושב הראש היוצא ימונה כחבר מועצה לתקופת כהונת המועצה שלאחר סיום תפקידו.
  (ה) במועצה ישוריין מקום אחד ליו"ר המערך הקליני. יו"ר המערך הקליני יבחר ע"י המערך הקליני בבחירות נפרדות (כמפורט בסימן ו') וישמש כחבר הנהלה בתקופת כהונת המועצה.
 4. המועצה תהיה מוסמכת למנות מתוכה, בין באופן קבוע ובין לצורך אד-הוק, ועדות משנה שתעסוקנה בנושאים שיקבעו בכתב מינוין. לשם כך תהיה המועצה רשאית לצרף לאותן ועדות אנשים מחוץ למועצה, ובכלל זה מי שאינם חברי העמותה. משמינתה המועצה ועדה, יקבעו לאותה ועדה נוהלי עבודה כלליים והוראות לדווח למועצה.
 5. המועצה תבחר:
  (א) הנהלה לארגון הכוללת את יושב ראש, סגן יושב ראש, מזכיר וגזבר. בהנהלה ישוריין מקום אחד לראש המערך הקליני. נציג זה יבחר בבחירות נפרדות, כמפורט בסימן ו'
  (ב) ההנהלה תהיה אחראית על ניהולה השוטף של העמותה, כולל העסקת ופיטורי עובדים, התקשרויות עם ספקים וכל פעילות אחרת הנדרשת לצורך הפעילות שוטפת של העמותה וכל תפקיד נוסף שהמועצה תטיל עליה ותדווח למועצה באופן שוטף.
  (ג) לא יכהן יושב ראש המועצה בתפקידו יותר משתי תקופות כהונה רצופות, ולא יותר מ-4 שנים  ברצף
  (ד) המועצה תהיה רשאית למנות מתוכה או לשכור את שירותיו של מנהל מקצועי.
  (ה) ועדת בחירות – ועדה זו תקום כמחצית השנה לפני האסיפה הכללית, והרכבה  לא יפחת מ- 3 אנשים שימונו על ידי המועצה.
  יו"ר ועדה בעמותה יאושר ע"י חברי המועצה, במקרה של הצעת מועמדות לתפקיד ע"י חבר עמותה או יבחר ע"י המועצה במקרה של מספר מועמדים לתפקיד.(ז)
  יו"ר ועדה. יבחר את חברי הועדה ויביאם לאישור המועצה.
  (ח) לשיקול יו"ר ועדה ובמידת הצורך, ימנה יו"ר ועדה, מנהל לוועדה לצורך עזרה בתפעול הועדה וביצוע המשימות שוטפות בתחום אחריות הועדה.
 6. (א) חברי המועצה ייבחרו לתפקידם לתקופת כהונה של שנתיים מיום מינויים.
  (ב) הבחירות למועצה תתקיימנה אחת לשנתיים, תהיינה חשאיות ותתקיימנה בכל אמצעי שיקבע על ידי ועדת הבחירות.
  (ג) בתום תקופת הכהונה יפקע מינויו של חבר המועצה, אולם הוא יוכל להיבחר שוב לתפקידו לתקופת כהונה נוספת.
  (ד) חבר המועצה רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב למועצה. חבר המועצה יחדל לכהן בתפקידו אם חדל מלהיות חבר העמותה או אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.
 7. (א) נתפנה מקומו של חבר המועצה, רשאים הנותרים למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר המועצה עד לאסיפה הכללית הקרובה. עד למינוי כזה רשאים הנותרים להמשיך ולפעול כמועצה.
  (ב) חבר המועצה שנבצר ממנו למלא את תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.
 8. המועצה רשאית לקבוע את מועד ישיבותיה, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.
 9. החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות המצביעים. היו הקולות שקולים, לא תתקבל הצעה. החלטת כל חברי המועצה פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת המועצה.
 10. המועצה וההנהלה ינהלו פרוטוקולים מישיבותיהם והחלטותיהם.
 11. המועצה תסמיך שנים או יותר מבין חבריה, לחתום בשם העמותה על מסמכים, לרבות מסמכים כספיים שיחייבו אותה ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותה, בהתאם לנוהל שיאושר ע"י המועצה.
 12. כספי העמותה, לרבות כספים המיועדים להוצאות תפעול העמותה כפי שיקבעו מעת לעת על ידי המועצה – יופקדו בבנק שתבחר המועצה בחשבון על שם העמותה.

סימן ד'

סימן ד': האסיפה הכללית

 1. האסיפה הכללית מורכבת מכלל חברי העמותה (למעט חברים נלווים וחברי כבוד). פעם בשנה לפחות תזמן המועצה את כל החברים בכתב 30 יום מראש לפחות. סדר היום של האסיפה הכללית הרגילה יקבע על ידי המועצה.
 2. על פי דרישה בכתב של לפחות 10% מכלל חברי העמותה, תכנס המועצה אסיפה כללית מיוחדת. אסיפה כללית מיוחדת תכונס על ידי הודעה בכתב שתימסר לכל חבר לפחות 10 ימים מראש, ותציין שעה, מקום וסדר יום לאסיפה, כפי שיקבע על ידי דורשי כינוסה.
 3. אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות כל יתר מוסדות העמותה, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי והמילולי שהגישה לה המועצה, תחליט על אישורם, ותבחר חברים למועצה.
 4. (א) אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו בה לפחות רבע ממספר חברי העמותה. היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
  (ב) לא נתכנס המניין האמור בשעה הנקובה בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית. ללא צורך בהזמנה נוספת, תתקיים האסיפה שעה אחת לאחר מכן, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.
 5. יו"ר העמותה יהיה יו"ר האסיפה הכללית. בהיעדר יו"ר העמותה, ינהל את האסיפה הכללית סגנו או מזכיר העמותה.
 6. האסיפה הכללית תקבל את החלטותיה ברוב קולות של הנוכחים, למעט החלטות בנוגע לשינוי תקנון זה, שתתקבלנה ברוב של 75% מכלל הנוכחים באסיפה, ובלבד שמספר המשתתפים אינו פוחת מ-10% מחברי העמותה. לא יובא לדיון שינוי בתקנון העמותה, אלא אם הוצע השינוי והובא לידיעת חברי העמותה 30 יום מראש.
 7. תפקידי האסיפה הכללית וסמכויותיה הם:
  (א) בחירת חברים למוסדות העמותה בהתאם להוראות תקנון זה.
  (ב) שינוי תקנון זה.
  (ג) להחליט לגבי כל שינוי מהותי באופן ניהול עניני העמותה, והאופן המעשי שבו תוגשמנה מטרותיה.
  (ד) להחליט בנושא פירוק העמותה מרצון וגם/או בפיקוח בית משפט.
  (ה) לפטר חברים במוסדות האחרים של העמותה שמונו על ידה מכל טעם.
  (ו) לאשר כל דבר הטעון אישורה על פי תקנון זה.
 8. במידה ומספר חברי הארגון הוא מעל ל-200, רשאית המועצה להכריז כי ישיבת המועצה תהווה "כינוס נציגים" שיחליף את האסיפה הכללית השנתית, ובלבד שתכונס האסיפה הכללית השנתית לפחות פעם בשנתיים.

סימן ג'

סימן ג': מוסדות העמותה

 1. העמותה תקים ותפעיל את המוסדות הבאים בהתאם להוראות תקנון זה:
  (א) אסיפה כללית
  (ב) מועצה
  (ג) הנהלה
  (ד) המערך הקליני
  (ה) ועדת ביקורת
  (ו) בית דין משמעתי
  (ז) ועדת בחירות
  (ח) ועדה מקצועית
  (ט) ועדת אתיקה

סימן ב'

סימן ב': חברות

  1. כחבר מן המניין בעמותה (להלן: חבר העמותה) יכול להיות כל רוקח בעל רישיון לעסוק ברוקחות במדינת ישראל על פי פקודת הרוקחים.
  2. (א) מייסדי העמותה הם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
   (ב) אדם החפץ להיות חבר העמותה, יגיש לוועד (להלן: מועצת העמותה) בקשה בזו הלשון: "אני (שם, מען, מספר זהות ומספר רישיון לעסוק ברוקחות) מבקשת להיות חבר בארגון רוקחות בישראל. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי, וכחבר העמותה אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון והחלטות  האסיפה הכללית ."

  (ג) החלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה נתונה בידי המועצה. סירבה המועצה לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב בפני ועדת האתיקה ביושבה כערכאת ערר על החלטות המועצה בעניין קבלת חברים.
  (ד) מרגע קבלתו של אדם כחבר בעמותה, יהיה אותו חבר בעל זכויות וחובות שווים לכל דבר ועניין, בהתאם להוראות תקנון זה.

  1. (א) חבר העמותה זכאי לבחור ולהיבחר לכל מוסדות העמותה, להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית, ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה.
   (ב) חבר העמותה זכאי להשתתף בפעילות העמותה וליהנות משירותיה, כפי שיוחלט על ידי העמותה ומוסדותיה מפעם לפעם.
   (ג) המועצה רשאית לקבוע דמי חבר, שתשלומם יהיה חובה על כל החברים.
   (ד) חברים נלווים (associate members) בעמותה יהיו רשאים להשתתף בכל פעולות העמותה, למעט לבחור ולהיבחר למוסדותיה ולהצביע באסיפה הכללית. חברים נלווים רשאים להיות כל מי שאינו רוקח, כולל סטודנטים לרוקחות.
   (ה) אנשים בעלי זיקה למקצוע הרוקחות יהיו רשאים להגיש בקשה למועצה להתקבל כחברים נלווים. קבלת חברים נלווים נתונה בידי המועצה על פי סעיף 6 (ג).
   (ו) חבר כבוד יבחר על ידי המועצה, ובחירתו טעונה אישור האסיפה הכללית.

   

  1. (א) החברות בעמותה פוקעת:
  1. במות החבר.
  2. בפרישתו מן העמותה. הודעת פרישה תינתן למועצה שלושים יום מראש.
  3. בהחלטה של המועצה לאחר שלא שילם דמי חבר שנקבעו על ידי העמותה בהתאם להוראות תקנון זה, או שהחבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית או שהחבר פועל בניגוד למטרות העמותה. אך לא לפני שנשלחה אליו התראה בכתב 30 יום טרם הוצאתו מן העמותה. וניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפני המועצה, ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.
  4. בהוצאתו מן העמותה, על פי החלטת המועצה של העמותה.
  5. לאחר שנשלל לצמיתות רישיונו לעסוק ברוקחות לפי פקודת הרוקחים.

  (ב) בית הדין המשמעתי מוסמך להחליט על הוצאת חבר (או חבר נלווה) מן העמותה מכל אחד מהטעמים הבאים:
  1. החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של מוסד ממוסדות העמותה.
  2. החבר פועל בניגוד למטרות העמותה
  3. החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

  (ג) לא יוצא חבר מן העמותה, אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפני בית הדין המשמעתי וגם/או ועדת האתיקה, ולא יוצא חבר מטעמים האמורים בתקנת משנה (ב) (1) או (2) אלא לאחר שהותרה בחבר בכתב וניתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

  לעניין סעיף 8, באופן הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או שישלח בדואר רשום אל מענו הרשום בפנקס החברים. לפי בקשת החבר בכתב, תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

סימן א'

סימן א'

  1. שם העמותה יהיה: "ארגון הרוקחות בישראל".
  2. מען העמותה יהיה: ת.ד 25345, תל-אביב 61253
  1. מטרות העמותה הן לעסוק בנושאי רוקחות, כגון:
  • א) לחזק את מעמדו של הרוקח כחלק מהצוות המטפל.
  • ב) לפעול לשיפור מתמיד של מקצועיות הרוקחים בישראל.
  • ג) לפעול לטיפול רוקחי מיטבי
  • ד) לקדם חקיקה בתחומי הרוקחות.

   

  1. לשם הגשמת מטרות העמותה, תהיה העמותה רשאית לבצע כל פעולה המותרת על פי כל דין ובין היתר:
  • לעסוק בהרחבת הידע המקצועי והמדעי של הרוקחים
  • לעסוק בהרחבת הידע של הציבור הרחב  על תחומי הרוקחות, על טיפול תרופתי ושימוש מושכל בתרופות.
  • הגדלת מספר החברים.
  • לפעול להגדרת סטנדרטים רוקחיים בתחום הרוקחות
  • לפעול להבטחת תנאים הולמים שיאפשרו לרוקח לבצע את עבודתו באופן מקצועי, בטוח ואתי.
  • קידום המחקר, הידע, וההוראה בתחומי הרוקחות.
  • קידום האתיקה המקצועית ועידכונה.
  • לפעול לקידום הכשרת והסמכת רוקחים במסגרות שונות ובאקדמיה.
  • קיום קשרים מקצועיים ומדעיים עם ארגוני רוקחים, רופאים ומקצועות הרפואה בארץ ובעולם.
  • העמותה תעסוק בנושאים מקצועיים וככזו לא תעסוק בנושאים הקשורים ביחסי עבודה והסכמי שכר.
  • ארגון הרוקחות יפעל ליצירת והעמקת שיתופי פעולה עם ארגוני רוקחים, מגזר הרפואה, מגזר הסיעוד, מגזר פרא-רפואי, משרד הבריאות, ארגונים ואיגודים מקצועיים נוספים.