סימן ד'

סימן ד': האסיפה הכללית

 1. האסיפה הכללית מורכבת מכלל חברי העמותה (למעט חברים נלווים וחברי כבוד). פעם בשנה לפחות תזמן המועצה את כל החברים בכתב 30 יום מראש לפחות. סדר היום של האסיפה הכללית הרגילה יקבע על ידי המועצה.
 2. על פי דרישה בכתב של לפחות 10% מכלל חברי העמותה, תכנס המועצה אסיפה כללית מיוחדת. אסיפה כללית מיוחדת תכונס על ידי הודעה בכתב שתימסר לכל חבר לפחות 10 ימים מראש, ותציין שעה, מקום וסדר יום לאסיפה, כפי שיקבע על ידי דורשי כינוסה.
 3. אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות כל יתר מוסדות העמותה, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגישה לה המועצה, תחליט על אישורם, ותמנה חברים למוסדות העמותה בהתאם להוראות תקנון זה.
 4. (א) אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו בה לפחות רבע ממספר חברי העמותה. היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
  (ב) לא נתכנס המניין האמור בשעה הנקובה בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית. ללא צורך בהזמנה נוספת, תתקיים האסיפה שעה אחת לאחר מכן, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.
 5. יו"ר העמותה יהיה יו"ר האסיפה הכללית. בהיעדר יו"ר העמותה, ינהל את האסיפה הכללית סגנו או מזכיר העמותה.
 6. האסיפה הכללית תקבל את החלטותיה ברוב קולות של הנוכחים, למעט החלטות בנוגע לשינוי תקנון זה, שתתקבלנה ברוב של 75% מכלל הנוכחים באסיפה, ובלבד שמספר המשתתפים אינו פוחת מ-10% מחברי העמותה. לא יובא לדיון שינוי בתקנון העמותה, אלא אם הוצע השינוי והובא לידיעת חברי העמותה 30 יום מראש.
 7. תפקידי האסיפה הכללית וסמכויותיה הם:
  (א) בחירת חברים למוסדות העמותה בהתאם להוראות תקנון זה.
  (ב) שינוי תקנון זה.
  (ג) להחליט לגבי כל שינוי מהותי באופן ניהול עניני העמותה, והאופן המעשי שבו תוגשמנה מטרותיה.
  (ד) להחליט בנושא פירוק העמותה מרצון וגם/או בפיקוח בית משפט.
  (ה) לפטר חברים במוסדות האחרים של העמותה שמונו על ידה מכל טעם.
  (ו) לאשר כל דבר הטעון אישורה על פי תקנון זה.
 8. במידה ומספר חברי הארגון הוא מעל ל-200 ,רשאית המועצה להכריז כי ישיבת המועצה תהווה "כינוס נציגים" שיחליף את האסיפה הכללית השנתית, ובלבד שתכונס האסיפה הכללית השנתית לפחות פעם בשנתיים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *