סימן ז’

סימן ז’: ועדת הביקורת

 1. (א) האסיפה הכללית תבחר בועדת ביקורת שתפקידה לבקר את הנהלת ספרי העמותה, לרבות כל המסמכים, הפרוטוקולים וספרי הנהלת החשבונות המנוהלים על ידי העמותה וגם/או עבורה. מטרת פעולת הועדה היא גילוי ומניעה של אי סדרים, עבירות על פי כל דין, אי מילוי החלטות של מוסדות העמותה וגם/או הוראות תקנון זה.
  (ב) מספר חברי ועדת הביקורת יהיה 5-3 חברים.
  (ג) ועדת הביקורת תיבחר בבחירות חשאיות.
 2. .א) חברי ועדת הביקורת ימונו לתקופת כהונה של שנתיים בלבד, ולא יוכלו לכהן כהונה רצופה מעבר לתקופות כהונה של שנתיים אילו.
  (ב) מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יוכל חבר ועדת הביקורת להיבחר לכהונה נוספת אחת, ובלבד שחלפה שנה אחת לפחות מאז כיהן לאחרונה כחבר ועדת הביקורת.
 3. חברי ועדת הביקורת מוסמכים:
  (א) לעיין בכל עת בכל ספרי העמותה, לרבות כל המסמכים, הפרוטוקולים וספרי הנהלת החשבונות המנוהלים על ידי העמותה וגם/או עבורה.
  (ב) לדרוש ולקבל הסברים מכל חבר וגם/או בעל תפקיד בעמותה או במוסד ממוסדותיה.
  (ג) לשכור שירותיהם של מומחים לצורך מילוי תפקידה, לרבות יועצים: עו”ד, רו”ח, מנהלי חשבונות וכיו”ב.
 4. (א) ועדת הביקורת תדווח מידית בכתב למועצת העמותה על תקלות בניהול התקין. אם טיפול המועצה נמצא לא מספק את ועדת הביקורת, תגיש הועדה לאסיפה הכללית דו”ח על ממצאיה אחת לשנה במועד שיקבע על ידי הועדה.
  (ב) מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, גילתה ועדת הביקורת דבר חריג כלשהו הנוגע להפרת הוראת כל דין וגם/או תקנון זה במסגרת העמותה וגם/או בעניין הקשור לעמותה, תדווח ועדת הביקורת מיידית ובכתב ליו”ר העמותה וגם/או לחברי העמותה.
 5. .חבר ועדת הביקורת רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועדת הביקורת. חבר ועדת הביקורת יחדל לכהן אם חדל להיות חבר בעמותה או אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.
 6. .חבר ועדת ביקורת שהנבצר ממנו למלא את תפקידיו, רשאים החברים הנותרים למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.